Khí lí tưởng là môi trường vật chất, trong đó các phân tử khí được xem như:


Câu 12192 Nhận biết

Khí lí tưởng là môi trường vật chất, trong đó các phân tử khí được xem như:


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...