Biết khối lượng của một mol nước là (18g ), và (1( rm( ))mol ) có ((N_A) = (6,02.10^(23)) ) phân tử. Số phân tử trong (2g )  nước là:


Câu 12193 Vận dụng

Biết khối lượng của một mol nước là \(18g\), và \(1{\rm{ }}mol\) có \({N_A} = {6,02.10^{23}}\) phân tử. Số phân tử trong \(2g\)  nước là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức tính số phân tử có trong khối lượng m của một chất: \(N = n{N_A} = \frac{m}{M}{N_A}\)

Xem lời giải

...