Biết khối lượng của (1mol ) khí ôxi là (32g ). (4g ) khí ôxi có bao nhiêu mol khí ôxi?


Câu 12194 Vận dụng

Biết khối lượng của \(1mol\) khí ôxi là \(32g\). \(4g\) khí ôxi có bao nhiêu mol khí ôxi?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức tính số mol của chất khí: \(n = \frac{m}{M}\)

Xem lời giải

...