Ở nhiệt độ ((0^0)C ) và áp suất (760( rm( ))mmHg ), (22,4 ) lít khí ôxi chứa ((6,02.10^(23)) ) phân tử ôxi. Coi phân tử ôxi như một quả cầu có bán kính (r = (10^( - 10))m ). Thể tích riêng của các phân tử khí ôxi nhỏ hơn thể tích bình chứa:


Câu 12195 Vận dụng

Ở nhiệt độ \({0^0}C\) và áp suất \(760{\rm{ }}mmHg\), \(22,4\) lít khí ôxi chứa \({6,02.10^{23}}\) phân tử ôxi. Coi phân tử ôxi như một quả cầu có bán kính \(r = {10^{ - 10}}m\). Thể tích riêng của các phân tử khí ôxi nhỏ hơn thể tích bình chứa:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức tính thể tích của một phân tử : \(V = \frac{4}{3}\pi {r^3}\)

Xem lời giải

...