Một vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều quanh Trái Đất, mỗi vòng hết (90 ) phút. Vệ tinh bay ở độ cao (320km ) so với mặt đất. Biết bán kính Trái Đất là (6380( rm( ))km ). Vận tốc của vệ tinh có giá trị gần nhất là:


Câu 12196 Vận dụng

Một vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều quanh Trái Đất, mỗi vòng hết \(90\) phút. Vệ tinh bay ở độ cao \(320km\) so với mặt đất. Biết bán kính Trái Đất là \(6380{\rm{ }}km\). Vận tốc của vệ tinh có giá trị gần nhất là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Áp dụng khái niệm chu kì: Khoảng thời gian vật đi được một vòng

+ Sử dụng biểu thức tính tốc độ góc: \(\omega  = \frac{{2\pi }}{T}\)

+ Sử dụng biểu thức tính vận tốc dài: \(v = \omega r\)

Xem lời giải

...