Một hòn đá buộc vào sợi dây có chiều dài (1m ), quay đều trong mặt phẳng thẳng đứng với tốc độ (60 ) vòng/phút. Thời gian để hòn đá quay hết một vòng là:


Câu 12198 Vận dụng

Một hòn đá buộc vào sợi dây có chiều dài \(1m\), quay đều trong mặt phẳng thẳng đứng với tốc độ \(60\) vòng/phút. Thời gian để hòn đá quay hết một vòng là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức tính tốc độ góc: \(\omega  = \frac{{2\pi }}{T}\)

Xem lời giải

...