Chọn đáp án đúng khi nói về vectơ gia tốc của vật chuyển động tròn đều.


Câu 12200 Thông hiểu

Chọn đáp án đúng khi nói về vectơ gia tốc của vật chuyển động tròn đều.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem lý thuyết về gia tốc hướng tâm

Xem lời giải

...