Cho chuyển động tròn đều với chu kì (T ), bán kính quĩ đạo (r ). Biểu thức của gia tốc hướng tâm của vật là:


Câu 12201 Thông hiểu

Cho chuyển động tròn đều với chu kì \(T\), bán kính quĩ đạo \(r\). Biểu thức của gia tốc hướng tâm của vật là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Vận dụng biểu thức tính gia tốc hướng tâm: \({a_{ht}} = \frac{{{v^2}}}{r}\)

+ Vận dụng biểu thức tính vận tốc dài: \(v = \omega r\)

+ Vận dụng mối liên hệ giữa chu kì và tốc độ góc: \(\omega  = \frac{{2\pi }}{T}\)

Xem lời giải

...