Chọn phát biểu đúng. Trong các chuyển động tròn đều


Câu 12202 Thông hiểu

Chọn phát biểu đúng. Trong các chuyển động tròn đều


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Vận dụng biểu thức tính tốc độ góc: \(\omega  = \frac{{2\pi }}{T}\)

+ Vận dụng biểu thức tính tần số: \(f = \frac{1}{T}\)

+ Vận dụng biểu thức tính vận tốc dài: \(v = \omega r\)

Xem lời giải

...