Một vật chuyển động tròn đều với quỹ đạo có bán kính (r ), tốc độ góc (omega ). Biểu thức liên hệ giữa gia tốc hướng tâm a của vật với tần số góc (omega ) và bán kính (r ) là:


Câu 12203 Thông hiểu

Một vật chuyển động tròn đều với quỹ đạo có bán kính \(r\), tốc độ góc \(\omega \). Biểu thức liên hệ giữa gia tốc hướng tâm a của vật với tần số góc \(\omega \) và bán kính \(r\) là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Vận dụng biểu thức tính gia tốc hướng tâm: \({a_{ht}} = \frac{{{v^2}}}{r}\)

+ Vận dụng biểu thức tính vận tốc dài: \(v = \omega r\)

Xem lời giải

...