Một chiếc xe đạp chạy với vận tốc (40( rm( ))km/h ) trên một vòng đua có bán kính (100m ). Gia tốc hướng tâm của xe là:


Câu 12205 Vận dụng

Một chiếc xe đạp chạy với vận tốc \(40{\rm{ }}km/h\) trên một vòng đua có bán kính \(100m\). Gia tốc hướng tâm của xe là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Áp dụng biểu thức tính gia tốc hướng tâm: \({a_{ht}} = \frac{{{v^2}}}{r} = {\omega ^2}r\)  

Xem lời giải

...