Tìm câu sai. Trong chuyển động tròn đều thì:


Câu 12206 Thông hiểu

Tìm câu sai. Trong chuyển động tròn đều thì:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Vận dụng lí thuyết về chuyển động tròn đều

Xem lời giải

...