Hai vật chất (A ) và (B ) chuyển động tròn đều lần lượt trên hai đường tròn có bán kính khác nhau với ((r_A) = 4(r_B) ), nhưng có cùng chu kì. Nếu vật (A ) chuyển động với tốc độ dài bằng (12( rm( ))m/s ), thì tốc độ dài của vật (B ) là:


Câu 12207 Vận dụng

Hai vật chất \(A\) và \(B\) chuyển động tròn đều lần lượt trên hai đường tròn có bán kính khác nhau với \({r_A} = 4{r_B}\), nhưng có cùng chu kì. Nếu vật \(A\) chuyển động với tốc độ dài bằng \(12{\rm{ }}m/s\), thì tốc độ dài của vật \(B\) là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Vận dụng biểu thức tính chu kì: \(T = \frac{{2\pi }}{\omega }\)

+ Vận dụng biểu thức tính vận tốc dài: \(v = \omega r\)

Xem lời giải

...