Một vật chuyển động tròn đều với tốc độ dài là (5( rm( ))m/s ) và có tốc độ góc (10( rm( ))rad/s ). Gia tốc hướng tâm của vật đó có độ lớn là:


Câu 12208 Vận dụng

Một vật chuyển động tròn đều với tốc độ dài là \(5{\rm{ }}m/s\) và có tốc độ góc \(10{\rm{ }}rad/s\). Gia tốc hướng tâm của vật đó có độ lớn là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Vận dụng biểu thức : \(v = \omega r\)

+ Vận dụng biểu thức tính gia tốc hướng tâm: \({a_{ht}} = \frac{{{v^2}}}{r} = {\omega ^2}r\)

Xem lời giải

...