Nhận xét nào sau đây của hành khách ngồi trên đoàn tàu đang chạy là không đúng?


Câu 12212 Thông hiểu

Nhận xét nào sau đây của hành khách ngồi trên đoàn tàu đang chạy là không đúng?


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...