Đứng ở Trái Đất ta sẽ thấy:


Câu 12213 Thông hiểu

Đứng ở Trái Đất ta sẽ thấy:


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...