Biểu thức nào sau đây là biểu thức đúng của công thức cộng vận tốc:


Câu 12214 Nhận biết

Biểu thức nào sau đây là biểu thức đúng của công thức cộng vận tốc:


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...