Khẳng định nào sau đây là đúng. Từ công thức vận tốc: ( overrightarrow ((v_(13)))  = overrightarrow ((v_(12)))  + overrightarrow ((v_(23))) ), ta kết luận:


Câu 12215 Thông hiểu

Khẳng định nào sau đây là đúng. Từ công thức vận tốc: \(\overrightarrow {{v_{13}}}  = \overrightarrow {{v_{12}}}  + \overrightarrow {{v_{23}}} \), ta kết luận:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Vận dụng công thức tính cộng vận tốc: \(\overrightarrow {{v_{13}}}  = \overrightarrow {{v_{12}}}  + \overrightarrow {{v_{23}}} \)

Xem lời giải

...