Muốn một vật từ một máy bay đang bay trên trời rơi thẳng đứng xuống mặt đất thì


Câu 12217 Thông hiểu

Muốn một vật từ một máy bay đang bay trên trời rơi thẳng đứng xuống mặt đất thì


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...