Choose a suitable word or phrase (marked A, B, C, or D) to fill in each blank.Man: Are you busy tonight? Would you like to have coffee?Woman: Sorry. I __________________ to the library. I’ve been planning to study all day.


Câu 122206 Vận dụng

Choose a suitable word or phrase (marked A, B, C, or D) to fill in each blank.

Man: Are you busy tonight? Would you like to have coffee?

Woman: Sorry. I __________________ to the library. I’ve been planning to study all day.


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.