Choose a suitable word or phrase (marked A, B, C, or D) to fill in each blank.The restaurant was terrible! I _________________there again.


Câu 122209 Vận dụng

Choose a suitable word or phrase (marked A, B, C, or D) to fill in each blank.

The restaurant was terrible! I _________________there again.


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

Bài tập có liên quan

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.