Hệ thức đúng của định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt là:


Câu 12231 Thông hiểu

Hệ thức đúng của định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt là:


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...