Trong tọa độ (( (p,V) ) )đường đẳng nhiệt là:


Câu 12234 Nhận biết

Trong tọa độ \(\left( {p,V} \right)\)đường đẳng nhiệt là:


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...