Một lượng khí xác định ở áp suất (3( rm(a))tm ) có thể tích là (10 ) lít. Thể tích của khối khí khi nén đẳng nhiệt đến áp suất (6( rm(a))tm )?


Câu 12236 Vận dụng

Một lượng khí xác định ở áp suất \(3{\rm{a}}tm\) có thể tích là \(10\) lít. Thể tích của khối khí khi nén đẳng nhiệt đến áp suất \(6{\rm{a}}tm\)?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Vận dụng định luật Bôilơ - Mariốt: \(pV = h/{\rm{s}}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.