Thể tich và áp suất của một lượng khí xác định có giá trị là bao nhiêu? Biết nếu áp suất tăng thêm ((5.10^5)Pa ) thì thể tích khí thay đổi (5l ), nếu áp suất tăng thêm ((2.10^5)Pa ) thì thể tích của khối khí thay đổi (3l ). Biết quá trình biến đổi trạng thái có nhiệt độ không đổi


Câu 12238 Vận dụng

Thể tich và áp suất của một lượng khí xác định có giá trị là bao nhiêu? Biết nếu áp suất tăng thêm \({5.10^5}Pa\) thì thể tích khí thay đổi \(5l\), nếu áp suất tăng thêm \({2.10^5}Pa\) thì thể tích của khối khí thay đổi \(3l\). Biết quá trình biến đổi trạng thái có nhiệt độ không đổi


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Vận dụng định luật Bôilơ - Mariốt: \(pV = h/s\)

Xem lời giải

...