Kết quả sai số tuyệt đối của một phép đo là (0,0504 ). Số chữ số có nghĩa là:


Câu 12252 Thông hiểu

Kết quả sai số tuyệt đối của một phép đo là \(0,0504\). Số chữ số có nghĩa là:


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...