Kết quả sai số tuyệt đối của một phép đo là (1,02 ). Số chữ số có nghĩa là:


Câu 12253 Thông hiểu

Kết quả sai số tuyệt đối của một phép đo là \(1,02\). Số chữ số có nghĩa là:


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...