Dùng một thước đo có chia độ đến milimét đo (5 ) lần khoảng cách (d ) giữa hai điểm A và B đều cho cùng một giá trị (1,245m ). Lấy sai số dụng cụ đo là một độ chia nhỏ nhất. Kết quả đo được viết:


Câu 12256 Vận dụng

Dùng một thước đo có chia độ đến milimét đo \(5\) lần khoảng cách \(d\) giữa hai điểm A và B đều cho cùng một giá trị \(1,245m\). Lấy sai số dụng cụ đo là một độ chia nhỏ nhất. Kết quả đo được viết:


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...