Khi đo gia tốc rơi tự do, một học sinh tính được ( g  = 9,786( (m/(s^2)) ) ) và (Delta g = 0,0259( (m/(s^2)) ) ). Sai số tỉ đối của phép đo là:


Câu 12257 Vận dụng

Khi đo gia tốc rơi tự do, một học sinh tính được \(\overline g  = 9,786\left( {m/{s^2}} \right)\) và \(\Delta g = 0,0259\left( {m/{s^2}} \right)\). Sai số tỉ đối của phép đo là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức tính sai số tỉ đối: \(\delta A = \frac{{\Delta A}}{{\overline A }}.100\% \)

Xem lời giải

...