Một học sinh tiến hành thí nghiệm thực hành đo gia tốc rơi tự do thu được bảng số liệu như sau: Bỏ qua sai số hệ thống. Gia tốc rơi tự do học sinh đó đo được có giá trị là:


Câu 12258 Vận dụng

Một học sinh tiến hành thí nghiệm thực hành đo gia tốc rơi tự do thu được bảng số liệu như sau:

Bỏ qua sai số hệ thống. Gia tốc rơi tự do học sinh đó đo được có giá trị là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Xác định thời gian trung bình trong mỗi lần đo: \(\overline {{t_i}}  = \frac{{{t_1} + {t_2} + ... + {t_n}}}{n}\)

+ Tính gia tốc rơi tự do trong mỗi lần đo: \({g_i} = \frac{{2{\rm{S}}}}{{t_i^2}}\)

+ Áp dụng biểu thức tính gia tốc rơi tự do trung bình: \(\overline g  = \frac{{{g_1} + {g_2} + ... + {g_n}}}{n}\)

+ Áp dụng biểu thức tính sai số ngẫu nhiên trung bình của phép đo: \(\overline {\Delta g}  = \frac{{\Delta {g_1} + \Delta {g_2} + ... + \Delta {g_n}}}{n}\) 

Xem lời giải

...