Quá trình đẳng tích là:


Câu 12259 Nhận biết

Quá trình đẳng tích là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Vận dụng định nghĩa về quá trình đẳng tích

Xem lời giải

...