Hệ thức nào sau đây không phải là hệ thức của định luật Sác-lơ?


Câu 12260 Thông hiểu

Hệ thức nào sau đây không phải là hệ thức của định luật Sác-lơ?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức định luật Sáclơ

Xem lời giải

...