Hiện tượng có liên quan đến định luật Sác-lơ là:


Câu 12261 Thông hiểu

Hiện tượng có liên quan đến định luật Sác-lơ là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Vận dụng các kiến thức về định luật Sáclơ

Xem lời giải

...