Biểu diễn hai đường đẳng tích của cùng một khối lượng không khí trong hệ tọa độ (( (p-T) ) ). Mối quan hệ đúng về các thể tích ((V_1),(V_2) ) là:


Câu 12262 Thông hiểu

Biểu diễn hai đường đẳng tích của cùng một khối lượng không khí trong hệ tọa độ \(\left( {p-T} \right)\). Mối quan hệ đúng về các thể tích \({V_1},{V_2}\) là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Vận dụng đường đẳng tích

Xem lời giải

...