Đường đẳng tích là:


Câu 12263 Nhận biết

Đường đẳng tích là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Vận dụng lý thuyết về đường đẳng tích

Xem lời giải

...