Trong hệ tọa độ (p,T), đường đẳng tích là:


Câu 12264 Nhận biết

Trong hệ tọa độ (p,T), đường đẳng tích là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Vận dụng lý thuyết về đường đẳng tích

Xem lời giải

...