Xét một quá trình đẳng tích của một lượng khí lí tưởng nhất định. Tìm phát biểu sai.


Câu 12265 Thông hiểu

Xét một quá trình đẳng tích của một lượng khí lí tưởng nhất định. Tìm phát biểu sai.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức định luật Sáclơ

Xem lời giải

...