Một bóng đèn có nhiệt độ khi tắt là ((25^0)C ), khi sáng là ((323^0)C ), thì áp suất của khí trơ trong bóng đèn tăng lên là:


Câu 12267 Vận dụng

Một bóng đèn có nhiệt độ khi tắt là \({25^0}C\), khi sáng là \({323^0}C\), thì áp suất của khí trơ trong bóng đèn tăng lên là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Vận dụng biểu thức định luật Sáclơ: \(\frac{p}{T} = const\)

+ Áp dụng biểu thức tính nhiệt độ tuyệt đối: \(T = t + 273\)

Xem lời giải

...