Một săm xe được bơm căng không khí có áp suất (2( rm(a))tm ) và nhiệt độ ((20^0)C ). Săm xe chịu được áp suất lớn nhất là (2,4atm ), hỏi săm xe có bị nổ không khi nhiệt độ bên trong săm tăng lên đến ((42^0)C )?


Câu 12269 Vận dụng

Một săm xe được bơm căng không khí có áp suất \(2{\rm{a}}tm\) và nhiệt độ \({20^0}C\). Săm xe chịu được áp suất lớn nhất là \(2,4atm\), hỏi săm xe có bị nổ không khi nhiệt độ bên trong săm tăng lên đến \({42^0}C\)?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Áp dụng biểu thức tính nhiệt độ tuyệt đối: \(T = t + 273\)

+ Vận dụng biểu thức định luật Sáclơ: \(\frac{p}{T} = const\)

Xem lời giải

...