Một nồi áp suất, bên trong là không khí ở ((23^0)C ) có áp suất bằng áp suất của không khí bên ngoài (( (1( rm( ))atm) ) ). Van bảo hiểm của nồi sẽ mở khi áp suất bên trong cao hơn áp suất bên ngoài (1,2( rm( ))atm ). Nếu nồi được đung nóng tới ((160^0)C ) thì không khí trong nồi đã thoát ra chưa? Áp suất không khí trong nồi bằng bao nhiêu?


Câu 12271 Vận dụng

Một nồi áp suất, bên trong là không khí ở \({23^0}C\) có áp suất bằng áp suất của không khí bên ngoài \(\left( {1{\rm{ }}atm} \right)\). Van bảo hiểm của nồi sẽ mở khi áp suất bên trong cao hơn áp suất bên ngoài \(1,2{\rm{ }}atm\). Nếu nồi được đung nóng tới \({160^0}C\) thì không khí trong nồi đã thoát ra chưa? Áp suất không khí trong nồi bằng bao nhiêu?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Áp dụng biểu thức tính nhiệt độ tuyệt đối: \(T = t + 273\)

+ Vận dụng biểu thức định luật Sáclơ: \(\frac{p}{T} = const\)

Xem lời giải

...