Quá trình đẳng áp là:


Câu 12272 Nhận biết

Quá trình đẳng áp là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Vận dụng lí thuyết về quá trình đẳng áp

Xem lời giải

...