Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về định luật Gay Luy-xác


Câu 12273 Nhận biết

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về định luật Gay Luy-xác


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng định nghĩa về định luật Gay Luy-xác

Xem lời giải

...