Đặc điểm nào sau đây không phải của quá trình đẳng áp đối với một khối khí lý tưởng xác định:


Câu 12274 Thông hiểu

Đặc điểm nào sau đây không phải của quá trình đẳng áp đối với một khối khí lý tưởng xác định:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Vận dụng định luật Gay Luy-xác

Xem lời giải

...