Trên đồ thị (p,V) đường đẳng áp là:


Câu 12275 Thông hiểu

Trên đồ thị (p,V) đường đẳng áp là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Vận dụng lý thuyết về đường đẳng áp

Xem lời giải

...