Trên đồ thị (V,T), đường đẳng áp là:


Câu 12276 Nhận biết

Trên đồ thị (V,T), đường đẳng áp là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Vận dụng lý thuyết về đường đẳng áp

Xem lời giải

...