Biểu thức nào sau đây không đúngcho quá trình đẳng áp của một khối khí


Câu 12281 Thông hiểu

Biểu thức nào sau đây không đúngcho quá trình đẳng áp của một khối khí


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức định luật Gay  Luyxác

Xem lời giải

...