Quá trình tổng hợp prôtêin được gọi là:


Câu 1230 Nhận biết

Quá trình tổng hợp prôtêin được gọi là:


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...