Tổng hợp chuỗi polipeptit xảy ra ở:


Câu 1231 Nhận biết

Tổng hợp chuỗi polipeptit xảy ra ở:


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...