Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence(s) that best complete(s) each of the following exchanges. - Thanh: "Lan's the best singer in our school." - Nadia: “ ____________.”


Câu 123394 Nhận biết

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence(s) that best complete(s) each of the following exchanges.

- Thanh: "Lan's the best singer in our school." - Nadia: “ ____________.”


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.