Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence(s) that best complete(s) each of the following exchanges. Jane had difficulty carrying her suitcase upstairs, and Mike, her friend, offered to help. - Mike: "Need a hand with your suitcase, Jane?" - Jane: "____________.”


Câu 123396 Nhận biết

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence(s) that best complete(s) each of the following exchanges.

Jane had difficulty carrying her suitcase upstairs, and Mike, her friend, offered to help.

- Mike: "Need a hand with your suitcase, Jane?" - Jane: "____________.”


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.